Voorwaarden


Algemene voorwaarden en huisregels


Artikel 1: Bij de onderstaande genoemde punten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zonnebanken in zonnestudio Las Palmas.

 • Indien u een leeftijd van beneden de 18 jaar heeft; 
 • Indien u huidtype 1 heeft, u zeer gevoelig bent voor zonnestralen, u zonnebrand vertoont, lijdt aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden. 
 • Overmatig en onverantwoordelijk gebruik van de zonnebank kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker. 
 • Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens de bootstelling aan UV-stralen kan oogbeschadiging veroorzaken. 
 • Zonnestudio Las Palmas raadt het gebruik maken van de zonnebank tijdens de zwangerschap ten strengste af. 
 • Bepaalde medicijnen en/ of cosmetica kunnen overgevoelige reacties veroorzaken.


Artikel 2: Voordat u gaat zonnen vraagt zonnestudio Las Palmas u de volgende voorzorgen in acht te nemen:

 • U dient de zonnebank vóór elk gebruik te reinigen met het desinfectiemiddel, dat zonnestudio Las Palmas hiervoor beschikbaar stelt. Dit middel voldoet aan de wettelijke eisen van hygiëne. Laat dit middel 2 minuten intrekken, vooraf u de zonnebank gaat reinigen; 
 • U dient zich zorgvuldig te ontschminken. Zonnestudio Las Palmas stelt hiervoor producten beschikbaar.
 • U dient sieraden, lenzen en parfum te verwijderen.
 • U dient een beschermende bril te dragen. Zonnestudio Las Palmas stelt deze beschikbaar en is aanwezig in elke zonnecabine; 
 • U dient het advies van een arts in te winnen alvorens u gebruik maakt van de zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt of medicatie voorgeschreven heeft gekregen van een arts; 
 • U dient de tijd van uw eerste zonnebanksessie te beperken, om te zien hoe uw huid gereageerd. Er dient minstens 48 uur tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie te zitten en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.


Artikel 3: Wijziging van tarieven, acties en algemene voorwaarden

Zonnestudio Las Palmas houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en de algemene voorwaarden te wijzigen.
Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie.


Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de faciliteiten van Zonnestudio Las Palmas is geheel voor eigen risico. Zonnestudio Las Palmas aanvaardt, geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant. Daarnaast aanvaardt Zonnestudio Las Palmas geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant. Wel biedt Zonnestudio Las Palmas voldoende opbergruimte in de zonnecabines aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zo veel als mogelijk te beperken. Zonnestudio Las Palmas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van uw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Zonnestudio Las Palmas. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Zonnestudio Las Palmas, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten.


Artikel 5: Huisregels

De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Zonnestudio Las Palmas en hiernaar te handelen. Door het betreden van de ruimte van zonnebanken verklaart de klant de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Zonnestudio Las Palmas is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die het pand betreedt bij Zonnestudio Las Palmas.


Artikel 6 : 24/7

Over de veiligheidsvoorschriften, gedrag, pandkennis, apparatuur en faciliteiten reglement, toegangscontrole wordt intake gegeven via een virtueel beeldscherm. Daarna kan pas de zonnecabine betreed worden. Ieder klant dient verplicht de instructiefilm te bekijken. Ongeacht of je vaker bent geweest. Iedere klant moet minimaal 18 jaar oud zijn.


Huisregels

 • In en om het pand gelden regels, u vindt deze op diverse plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels. 
 • De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een klant zonder opgaaf van reden. 
 • Ieder klant van Zonnestudio Las Palmas onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de receptie (indien bemand). 
 • Zonnestudio Las Palmas is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van klanten. Het zonnen geschied op eigen risico. 
 • In alle vakantieperioden kunnen er aangepaste tijden gelden. 
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 • Roken is ten strengste verboden. 
 • Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties binnen het pand van Zonnestudio Las Palmas te nuttigen. 
 • Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het maken van foto’s of films in en om het pand en/of enige vorm van publicatie omtrent het Zonnestudio Las Palmas ten strengste verboden. 
 • Ieder klant is verplicht onrechtmatigheden te melden aan de receptie. 
 • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of inwisselbaar. 
 • Alle consumpties dienen direct te worden afgerekend. 
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directie.

Protocol camera bewaking:

Inleiding
Dit protocol geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van bezoekers van het complex van zonnestudio Las Palmas.

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

 • Het doel van cameratoezicht is het beschermen c.q. het voorkomen van diefstal, van eigendommen van bezoekers. 


Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

 • Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de directie van zonnestudio Las Palmas. De veiligheidsmedewerker binnen zonnestudio Las Palmas is door directie benoemd. Deze medewerker valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. 
 • De veiligheidsmedewerker draagt er zorg voor, dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld. 
 • De directie draagt er zorg voor, dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit i.v.m. een calamiteit is veiliggesteld. 
 • De veiligheidsmedewerker van zonnestudio Las Palmas stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door een derde, hetzij hulpdiensten. 
 • De veiligheidsmedewerker van zonnestudio Las Palmas is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 4 en 5. 
 • Het technisch beheer en onderhoud van het camerasysteem valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsmedewerker. 


Artikel 3. Privacy van bezoekers en personeel

 • Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht. 
 • zonnestudio Las Palmas kondigt, middels informatie bij de ingang van het complex, aan dat er door haar beeldopnames worden gemaakt. Bezoekers gaan met het betreden van het complex akkoord met het maken van beeldopnames. 


Artikel 4. Inzage in opgenomen beeldmateriaal

 • Gelet op de bescherming van de privacy gelden er restricties voor het inzagerecht. 
 • In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden, dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur. 
 • Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door de directie van zonnestudio Las Palmas, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy. 
 • De veiligheidsmedewerker van zonnestudio Las Palmas beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen. 
 • De directie van zonnestudio Las Palmas beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal. 
 • Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt in op het kantoor van de directie van zonnestudio Las Palmas onder aanwezigheid van een van de betrokken medewerkers. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de betrokken personen van de directie van zonnestudio Las Palmas, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven. – 
 • Personen die inzage in beeldmateriaal krijgen, tekenen een inzageverklaring. 


Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 • Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen. 
 • De veiligheidsmedewerker van zonnestudio Las Palmas beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt door hem gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 • De persoon die beeldmateriaal ontvangt, dient zich vooraf aan de veiligheidsmedewerker van zonnestudio Las Palmas te legitimeren. 
 • De persoon die het beeldmateriaal ontvangt, tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan. 
 • Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt, indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering. 
 • De politiefunctionaris dient bij overdracht van eventueel beeldmateriaal zich bij de veiligheidsmedewerker van zonnestudio Las Palmas te legitimeren. 
 • De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan. 


Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging

 • Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale opnamerecorder. Aan deze recorder zijn zichtbare camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt in en om het complex van zonnestudio Las Palmas. 
 • De recorders staan opgesteld in voor publiek afgesloten ruimtes, die alleen toegankelijk zijn voor personeel van het bedrijf dat in opdracht van zonnestudio Las Palmas het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert. 
 • De recorders overschrijven automatisch na 7 dagen het beeldmateriaal. 
 • Het beeldmateriaal kan worden ingezien door de veiligheidsmedewerker van zonnestudio Las Palmas. Het is niet de intentie van zonnestudio Las Palmas om dit daadwerkelijk te doen. Dit zal in principe alleen plaatsvinden als er een melding heeft plaatsgevonden van: - inbraak; - vermissing en/of diefstal van geld en/of goederen; - vernieling en/of vandalisme. 


Artikel 7. Informatieverstrekking

 • Dit protocol zal zonnestudio Las Palmas via haar site ter beschikking stellen aan een ieder die daarin geïnteresseerd is. 


Artikel 8. Klachten

 • Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij de directie van zonnestudio Las Palmas. Wanneer er in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de betrokkene besluiten klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het CBP.